مرکز مخابرات منطقه ارومیه

مشتری گرامی بمنظور ارتباط با مرکز مخابرات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه جهت ارتباط دهی با واحدهای ستادی مختلف با شماره تلفن های ذیل تماس بگیرید:

 

044-33475925

044-33475926

044-33475927

 044-33475924

044-33413456

 

 


تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :