معاونت فنی و عملیاتی منطقه ارومیه

 نام و نام خانوادگی :  محمدحسین غفاری اقدم

سمت : معاون فنی و عملیاتی( آذربایجان غربی )

سابقه قبلی  :

شماره تماس : 33482352-044

شماره نمابر :33467771-044      

تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :