معاونت بازرگانی

نام و نام خانوادگی : محمود حسن زاده

سمت : معاون بازرگانی منطقه ارومیه ( آذربایجان غربی )

سوابق خدمتی : رئیس تامین و توزیع منطقه ارومیه

شماره تماس : 33441027-044

شماره نمابر :33467771-044


تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :