ناحیه سلماس

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 ایرج فتح الهی

سرپرست ناحیه سلماس

35223272

 35247888

 044


 

 

نشانی پستی ناحیه سلماس: سلماس- بلوار سربازان گمنام / جنب مسجد حضرت ابوالفضل

تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :