ناحیه ماکو

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

زین العابدین عابدین زاده

رئیس ناحیه ماکو

34223512

 34223511

044

mako@niopdc-orum.com

 

 

نشانی پستی ناحیه ماکو: ماکو- بلوار مدرس- کد پستی 33371-58618


تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :