ناحیه خوی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

مرتضی بشیر

رئیس ناحیه خوی

36255322

36257403

044

khoy@niopdc-orum.com

 

 

نشانی پستی ناحیه خوی : خوی- ابتدای جاده سلماس- کد پستی 74911-58167

تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :