ناحیه بازرگان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

مسعود نوری

رئیس ناحیه بازرگان

 34376168

34373965

 044

bazargan@niopdc-orum.com

 

نشانی پستی ناحیه بازرگان: گمرک بازرگان- جایگاه شرکتی 5867134295

 


تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :