حراست و بسیج

نام و نام خانوادگی : صادق سیفی
سمت : رئیس حراست منطقه ارومیه

سوابق خدمتی : رئیس حراست منطقه میاندوآب
شماره تماس : 33467296-044

شماره نمابر :33482350-044

تماس با ما:

ارومیه - خیابان کاشانی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه

کد پستی : 63373-57156

تلفن های مرکز مخابرات:

 044-33475924

044-33475925

044-33475926

044-33475927

044-33413456

تلفن روابط عمومی :